Community illustrasjon

Datalandsbyen

Velkommen til nettforumet Datalandsbyen! Vi er glade for at du har funnet frem til oss.

Her kan du stille spørsmål om alt du måtte lure på om deling og bruk av data, eksempelvis datasett, API-er, begreper, informasjonsmodeller og juss, videre kan du delta i diskusjoner, vise frem prosjektene dine, knytte nye kontakter og finne nye samarbeid. Nettforumet er åpent for alle, men for å skrive innlegg må du først registrere deg. Formålet med forumet er å legge til rette for at data skal bli en verdiskapende ressurs for hele samfunnet – bli med og bidra til økt kunnskap, åpenhet og innovasjon. Vi oppfordrer til en konstruktiv og saklig dialog i nettforumet.

Gruppedetaljer Privat

Statens vegvesen

En grupper for de som representerer Statens vegvesen.

Medlemsliste

 • RE: Er dette en riksveg eller en kommunal veg? Om kategorisering i Nasjonal vegdatabank

  En kjapp presisering: For riksveger kan vegeier være enten Statens vegvesen eller Nye veier. Denne forskjellen er ikke beskrevet i dette datasettet.

  skrevet i Tips og spørsmål
 • Er dette en riksveg eller en kommunal veg? Om kategorisering i Nasjonal vegdatabank

  På Twitter kom dette spørsmålet:

  Hvor kan jeg finne ut om det er Oslo kommune eller Statens Vegvesen som eier en vei?

  Nasjonal vegdatabank har svaret, og dette er en god anledning til å tipse om funksjonen "Kategoriser" i vegkart-løsninga vår.

  vegkart.no kan du kikke på alle de offentlige dataene i vegdatabanken. For å se informasjon om veger kan du søke på "vegreferanse" (det er kanskje ikke superintuitivt). Her har vi et utsnitt med vegreferanser, og du kan klikke på en bit av vegen du er interessert i for å finne ut mer om den biten.
  vegreferanse.jpg
  Men det kan bli mye klikking hvis du vil ha oversikt over et større område. Velg "Kategoriser", og plukk "Vegkategori" fra lista du får fram, så får du et kart der de forskjellige vegkategoriene har forskjellig farge.vegreferanse_med_vegeier.jpg

  Dette kan brukes til mye forskjellig, f.eks. kan du få oversikt over fartsgrensene i et område eller ulykkeskode (utløsende trafikksituasjon) for ulykker.

  skrevet i Tips og spørsmål
 • Hackaton for data om trafikkregler (på nettet)

  Det kommer en hackaton om UVAR-data (Urban Vehicle Access Regulations), mao. digitaliserte trafikkregler. Mer informasjon: https://uvarbox.eu/events/hackathon/

  | Hendelse: Hackaton for data om trafikkregler |

  skrevet i Møter og arrangementer
 • Data om belysningspunkt

  Vi fikk dette spørsmålet på Twitter:

  Har dere offentlig data om lyktestolper? hvor de er plassert, type, type belysning etc..

  Siden det er tungvint å skrive lange svar i Twittertråder besvarer jeg det her og viser til det derfra.

  Nasjonal vegdatabank (NVDB) har data om både vegnett og utstyr langs vegen (og noen hendelser langs vegen, som ulykker og skred). Her finner du alle informasjonselementer i NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/

  Når jeg søker på lys finner jeg flere elementer. Se f.eks. https://datakatalogen.vegdata.no/86-Belysningsstrekning. Under "Barn" finner du hvilke dataelement som er underordnet dette, f.eks. kan en belysninstrekning bestå av belysningspunkt, og belysningspunkt kan bestå av lysarmatur, lysmast med mer.

  For å se dataene kan du kikke på https://vegkart.no. Her er f.eks. alle belysningsstrekninger i Trondheim kommune.

  Hvis du utvider pila nederst i tekstfeltet til høyre (der det står "739 vegobjekter") finner du mulighet for å laste ned dataene som fil, og API-kall. Dokumentasjon for APIet finner du her: https://api.vegdata.no/

  Når jeg zoomer inn på kartet ser jeg at vi åpenbart ikke har komplette data: Trondheim sentrum er ikke så mørklagt som det ser ut her: https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@270477,7041746,14/hva:!(id~86)~/hvor:(kommune~!5001)~ 🙂
  Jeg regner med at det betyr at vi ikke har belysningsdata for kommunale veger. (Generelt er det en del data kommunene er pliktig til å levere til NVDB, og resten er frivillig.)

  Når jeg søker etter belysning i den nasjonale datakatalogen finner jeg lite av andre datasett. Lys gir en del mer, men ikke noe som ser relevant ut.

  Jeg håper dette hjelper deg et stykke på veg!

  skrevet i Tips og spørsmål
 • RE: Endring i datasett Teknisk kjøretøyinformasjon på datahotellet

  @t-1-2-3-4

  Grunnlag for å kreve betaling for visse tjenester
  Offentleglova § 8 fastsetter hovedregelen om at innsyn skal være gratis med mindre det finnes hjemmel for å kreve betaling i forskrift. Slik hjemmel har vi, og den følger av offentlegforskrifta § 4 fjerde ledd, som fastsetter at det kan kreves betaling for opplysninger som utelukkende produseres for å dekke behov hos eksterne aktører. Vi krever kun betalt for bruk av tjenester som utelukkende dekker behov hos eksterne, og betalingssatsene er fastsatt for å dekke våre marginalkostnader. At vi krever betalt for noen av våre tjenester er derfor ikke i strid med offentleglova § 8.

  Retten til å kreve innsyn i sammenstillinger
  Offentleglova § 9 fastsetter retten alle har til å kreve innsyn i sammenstillinger av opplysninger som kan gjøres med enkle fremgangsmåter. Denne retten til innsyn ivaretar vi ved at alle kan søke i sammenstillinger av opplysninger, inkludert understellsnummer og registreringsnummer, gjennom våre selvbetjeningsløsninger, API, eller ved søknad om sammenstillinger av opplysninger. Å fjerne understellsnummer fra sammenstillingen som vi publiserer åpent innebærer dermed ikke et inngrep i allmennhetens rett til innsyn, men sikrer at vi kun utleverer personopplysninger til de som faktisk krever innsyn i dette, fremfor at det publiseres åpent.

  Om unntak fra innsyn
  Understellsnummer er i utgangspunktet ikke unntatt innsynsretten i tråd med unntaksbestemmelsene i offentleglova §§ 13-27. Dette innebærer at alle skal ha rett til å søke om innsyn i disse opplysningene, jfr. offentleglova § 3. Som påpekt ovenfor er det fortsatt mulig å få innsyn i disse opplysningene gjennom våre andre kanaler, men ikke lenger i det åpne datasettet. Vi forstår det slik at du argumenterer for at understellsnummer ikke er unntatt fra innsynsretten, og at vi derfor har en plikt til å publisere disse opplysningene åpent. Vi er ikke enig i denne lovforståelsen. Loven pålegger oss en plikt til å sikre at alle har mulighet til å kreve innsyn i disse opplysningene, men fastsetter ikke at alle opplysningene skal publiseres i åpne datasett. Vi observerer at det er samfunnsnyttig å publisere tekniske kjøretøyopplysninger i det åpne datasettet, men vi trekker grensen mot personopplysninger av hensyn til personvern, samtidig som vi sikrer at de fortsatt er tilgjengelig i andre kanaler som er sikrere og ivaretar personvernet i større grad.

  skrevet i Tips og spørsmål
 • RE: Endring i datasett Teknisk kjøretøyinformasjon på datahotellet

  @t-1-2-3-4
  Understellsnummer som personopplysning
  Ettersom understellsnummer er å regne som personopplysning skal dette i utgangspunktet ikke publiseres åpent. Å fjerne disse opplysningene fra det åpne datasettet innebærer ikke et unntak fra reglene om offentlig innsyn, siden opplysningene er tilgjengelige for alle i våre andre tjenester uten at dette ligger åpent. Vi mener at disse tjenestene nå er så velutviklede at vi kan bevege understellsnummer bort fra det åpne datasettet og fortsatt dekke behovet til de som trenger understellsnummer i våre alternative tjenester.

  Understellsnummer og bevegelse i kjøretøybestand
  Endringer i opplysninger knyttet til et bestemt kjøretøy kan inntreffe i løpet av uken det tar for at datasettet oppdateres. Ettersom understellsnummeret knytter disse opplysningene til et bestemt kjøretøy og er å regne som personopplysning er dette en unødvendig risiko som vi vil unngå i fremtidige oppdateringer av datasettet.

  Andre tjenester
  Vi har som nevnt ovenfor en rekke alternative tjenester for utlevering av opplysninger knyttet til kjøretøy:

  Disse tjenestene er tilgjengelige for alle, uten krav til lovhjemmel.

  (Dette svaret ble litt forsinka av korona hos nøkkelpersoner, beklager det.)

  skrevet i Tips og spørsmål
 • RE: Endring i datasett Teknisk kjøretøyinformasjon på datahotellet

  @lasse Vi kommer til å fjerne hele VIN. Men du kan finne informasjon om modell i andre felt i datasettet, se https://datalandsbyen.norge.no/topic/154/kjøretøydata-og-søkeparametre for mer informasjon.

  skrevet i Tips og spørsmål
 • RE: Endring i datasett Teknisk kjøretøyinformasjon på datahotellet

  @t-1-2-3-4 Statens vegvesen tar sine forpliktelser i forhold til både viderebruksdirektivet og personvernforordningen på alvor. Vi etterstreber å oppfylle prinsippet om å dele data så åpent som mulig, men samtidig så lukket som nødvendig. Dette innebærer at vi må vurdere hvilke opplysninger som kan inngå som del av åpne datasett, og hvilke som ikke kan publiseres åpent på denne måten.

  Tekniske data om kjøretøy deles i utgangspunktet åpent i tråd med offentleglova og viderebruksdirektivet. Dette er bakgrunnen for at vi har publisert datasettet for teknisk kjøretøyinformasjon på data.norge. Understellsnummer er imidlertid å regne som personopplysninger, ettersom dette er opplysninger som knytter seg til en identifiserbar fysisk person. Plikten vår til å publisere åpne data omfatter ikke slike opplysninger, og av hensyn til personvern har vi kommet frem til at disse opplysningene ikke bør inngå i det åpne datasettet.

  Kjøretøybestanden beveger seg kontinuerlig når det gjelder bl.a. registrering, eierskifte og hvilke opplysninger som er unntatt offentlighet i vårt register. For å sikre at opplysningene vi deler er så oppdaterte som mulig har vi derfor kommet frem til at vi ikke lenger skal ha med understellsnummer i dette datasettet, som kun oppdateres ukentlig. Understellsnummer vil isteden være tilgjengelig gjennom API-er, sammenstillinger eller rapporter som Statens vegvesen tilbyr ved direkte kontakt. Disse tilbudene er under kontinuerlig utvikling for å dekke så mange behov som mulig, men etter vår bedømmelse er disse tilbudene nå kommet så langt at vi kan koble understellsnummeret fra datasettet og vise de som har behov for dette til våre andre tilbud. Opplysningene fra disse kildene vil være så oppdaterte som mulig ved utsendelsestidspunkt.

  skrevet i Tips og spørsmål
 • Endring i datasett Teknisk kjøretøyinformasjon på datahotellet

  På grunn av personvern skal Statens vegvesen fjerne understellsnummer fra datasett for kjøretøyopplysninger på datahotellet. Trenger du data med kjennemerke og understellsnummer kan du søke om tilgang til teknisk API (se oppføring på data.norge.no og mer informasjon hos Statens vegvesen).

  Tidspunkt for endringen er ikke endelig bestemt ennå, men vil være rundt månedsskiftet mars/april. Endringen skjer i løpet av uke 13.

  Vi beklager de ulempene det påfører de som i dag benytter understellsnummer via datahotellet. Vi er klar over at dette er kort varsel for de som har bygget løsninger basert på dette datasettet. Hvis dette skaper veldig store problemer, kontakt jeanette.nordan@vegvesen.no så vi kan se hva vi kan få til av overgangsløsninger.

  skrevet i Tips og spørsmål
 • Tjeneste-APIer på data.norge.no?

  Vi jobber med forbedring av API-håndtering i Statens vegvesen, og et av (mange) aspekter vi ser på er tjeneste-APIer -- dvs. APIer som ikke deler data, men som brukes til å få utført tjenester (f.eks. denne som lar leasingselskaper endre leasingtaker).

  Er det tenkt at slike APIer kan legges inn på data.norge.no, eller er datakatalogen bare ment for APIer som brukes for deling av data?

  skrevet i Tips og spørsmål