Eit par punkt å merke seg når det gjeld nokre av dei mest brukte datasetta på Datahotellet.

Hent Enhetsregisteret frå data.brreg.no i staden for
Du bør vurdere å hente Enhetsregisteret frå data.brreg.no i staden for Datahotellet.

Enhetsregisteret er å finne på Datahotellet (datasetta brreg/enhetsregisteret og brreg/underenheter). Sidan Enhetsregisteret først vart publisert via Datahotellet for om lag 10 år sidan, har Brønnøysundregistrene lansert data.brreg.no. Sidan dette er hovud-distribusjonen, bør du heller bruke denne.

Fordelar ved å hente frå data.brreg.no
Det er fleire fordelar, mellom anna at data er oppdatert i sanntid. Eksempel: ein ny organisasjon X er registrert i Enhetsregisteret 31. mars. Dersom du slår opp på X i Datahotellet, vil du ikkje få nokon treff fordi datasettet i datahotellet kun vert oppdatert ein gang i døgnet.

Dersom ein slår opp på eit organisasjonsnummer som er sletta, så kan ein få ut informasjon om at enheten er sletta og dato den vart sletta. I Datahotellet blir sletta enheter fjerna frå datasettat, så ein kan berre anta at ein organisasjon er sletta dersom ein ikkje får treff på organisasjonsnummeret.

API-et på data.brreg.no støttar også å gjere direkteoppslag der ein slår opp på fleire organisasjonsnummer i 1 API-kall.

Sjå dokumentasjonen på data.brreg.no for detaljar.

Datahotellet som fallback
Eit tips; du kan rigge din integrasjon til å hente frå data.brreg.no og setje opp backup-oppslag mot Datahotellet. At dersom data.brreg.no er nede, så slår ein opp i Datahotellet i staden for. Dersom oppetid er viktig for deg, så er dette ein god måte å sikre oppetida mot dei få gangane data.brreg.no er nede.

Ikkje bruk ELMA til å sjekke om ein organisasjon kan motta efaktura
Dersom du brukar ELMA-datasettet (i Datahotellet: difi/elma/participants) til å slå opp på organisasjonsnummer for å sjekke om ei verksemd støttar eit visst dokumentformat (til dømes efaktura), så bør snarast legge om prosessen din.

Årsaka er at norske verksemder også kan vere registrerte andre stader enn i ELMA. Dersom oppslag i ELMA gir negativt svar, så kan det likevel vere at verksemda støttar til dømes efaktura fordi den er registrert ein annan stad.

Les meir om dette i ein eigen diskusjonstråd.

Redigert 4/4: La til at data.brreg.no også gir info om sletta enheter.